Algemene voorwaarden bedrijven

Hé jij daar, hieronder vind je onze algemene voorwaarden voor bedrijven. Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op met ons team via e-mail (hoi@seepje.nl) of telefoon (085-0605000). We staan voor je klaar!

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Seepje B.V. B.V., Kvk-nummer 65930452, gevestigd te Den Haag aan de Mauritskade 1,2514HC, tel. +31-(0)85-0605000, tevens handelend onder de naam Seepje B.V. en hierna te noemen: Seepje B.V..

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Seepje B.V., binden Seepje B.V. alleen als ze door Seepje B.V. zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Seepje B.V. is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Seepje B.V. is tussen Opdrachtgever en Seepje B.V. van toepassing.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Seepje B.V. en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Seepje B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Seepje B.V. als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Seepje B.V. wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Seepje B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Seepje B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Seepje B.V. een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Seepje B.V..

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Alle door Seepje B.V. bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Seepje B.V. niet.

3.3 Seepje B.V. aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Seepje B.V.. Seepje B.V. aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Seepje B.V. zijn voor Seepje B.V. niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5.1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Seepje B.V. ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Seepje B.V. wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Seepje B.V. voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

 

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Seepje B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Seepje B.V. gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Seepje B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Seepje B.V..

6.4 Seepje B.V. heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

 

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen van Seepje B.V. zijn exclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Seepje B.V. behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Seepje B.V. heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Seepje B.V. extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is ertoe verplicht het factuurbedrag te allen tijde volledig en tijdig te betalen, zonder opschorting, verrekening of inhouding.

8.2 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Seepje B.V.. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.5 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Seepje B.V. zekerheid te stellen voor alle aan Seepje B.V. te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Seepje B.V. geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Seepje B.V. geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Seepje B.V..

9.2 Seepje B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Seepje B.V. heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Seepje B.V. gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Seepje B.V. zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Seepje B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Seepje B.V. treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Seepje B.V. deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Seepje B.V. niet kan worden toegerekend.

10.7 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Seepje B.V. krachtens overeenkomst aan hem levert.

 

Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Seepje B.V. daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Seepje B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Indien de klacht naar het oordeel van Seepje B.V. juist is, zal Seepje B.V. een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door Seepje B.V. en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.4 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Seepje B.V.. Seepje B.V. is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

11.5 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van Seepje B.V. volledig en tijdig te betalen.

Artikel 12 – Wanprestatie en ontbinding

12.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

12.2 Seepje B.V. heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Seepje B.V. heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Seepje B.V. in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
12.3 Het recht van Seepje B.V. in het geval als in artikel 12.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

12.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Seepje B.V. ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Seepje B.V. zich beroept op artikel 12.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Seepje B.V. op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.

 

Artikel 13 – (Intellectuele) eigendomsrechten

13.1 Op alle door Seepje B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Seepje B.V. alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Seepje B.V.. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Seepje B.V. en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

13.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Seepje B.V. overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

14.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Seepje B.V., internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Seepje B.V. of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Seepje B.V., brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Seepje B.V..

14.3 Seepje B.V. is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Seepje B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Seepje B.V..

15.2 In het geval Seepje B.V., ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Seepje B.V. beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

15.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Seepje B.V. inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

15.4 Seepje B.V. staat niet in voor eigenschappen van het geleverde.

 

Artikel 16 – Garantie en vrijwaring

16.1 Opdrachtgever vrijwaart Seepje B.V. volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

16.2 Opdrachtgever garandeert Seepje B.V., dat met zijn opdracht aan Seepje B.V. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

16.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 16.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Seepje B.V. twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Seepje B.V. bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Seepje B.V. door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

16.4 Indien Seepje B.V. voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Seepje B.V. alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

 

Artikel 17 – Privacy

17.1 Seepje B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Seepje B.V. wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

17.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Seepje B.V..

17.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Seepje B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

17.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Seepje B.V., dan kan contact worden opgenomen via hoi@seepje.nl.

 

Artikel 18 – Recht- en forumkeuze

18.1 Op alle door Seepje B.V. gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

18.2 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Den Haag bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.